حضور گروه تولیدی بکردانه در پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان از تاریخ 16 الی 19 بهمن ماه 1397

پل شهرستان، محل دائمی نمایشگاه بین المللی